[center][b]
Quy trình thẩm định giá t*i sản “chuẩn” hiện nay
Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp, đơn vị bạn đã chuẩn, đủ thuyết phục khách h*ng chưa? L*m sao để khách h*ng tin tưởng, lựa chọn s* dụng dịch vụ thẩm định giá t*i sản bên bạn cung cấp?

Cùng đi v*o tìm hiểu quy trình triển khai tham dinh gia tai san:

Bước 1 : Tiếp nh*n yêu cầu thẩm định

Tiếp nh*n yêu cầu thẩm định của khách h*ng. Nếu khách h*ng chưa nắm rõ thông tin về quá trình thẩm định giá, cần tư vấn v* hỗ trợ khách h*ng.

Bước 2: Qúa trình thẩm định giá t*i sản

Xác định trọng tâm vấn đề

Trước tiên cần xác định rõ r*ng đối tượng v* mục đ*ch thẩm định giá t*i sản. Từ đó xây dựng kế hoạch triển khai quá trình thẩm định giá.

- Nh*n biết các đặc điểm về t*i sản cần thẩm định giá: đặc điểm pháp lý

- Báo cáo với khách h*ng thời gian ho*n th*nh v* bảng giá dịch vụ

L*p kế hoạch thẩm định giá

Dựa trên các yếu tố cung – cầu, đặc điểm của thị trường sao cho th*ch hợp với chức năng, v* đặc t*nh của t*i sản đó.

- Chuẩn bị, tổng hợp các t*i liệu cần thiết phục vụ quá trình thẩm định giá: thị trường, bất động sản…

- Thiết kế chương trình v* l*p bản báo cáo trong quá trình thẩm định giá t*i sản

- Lên thời gian biểu cho từng công việc, từng bước một.

S* dụng công cụ thẩm định giá t*i sản

Quá trình n*y chúng ta s* dụng phương pháp thẩm định hiện trạng, thẩm định giá so sánh:

Tiến h*nh thu th*p v* tổng hợp dữ liệu tổng quát v* chi tiết liên quan: tổng quan về ch*nh trị, kinh tế trên địa b*n, cùng các chi ph*, giá thị trường….

Tiếp đến, tiến h*nh thẩm định giá t*i sản. Trong quá trình n*y cần nghiên cứu kỹ v* phân t*ch t*i liệu, định giá dựa trên thị trường v* phi thị trường.

Cuối cùng, cần l*p bản báo cáo v* chứng thư thẩm định giá t*i sản. Báo cáo không chỉ thể hiện kết quả của to*n bộ quá trình thẩm định m* còn thể hiện kinh nghiệm v* mức độ chuyên nghiệp của thẩm định viên.

Báo cáo thẩm định l* bản tổng hợp to*n bộ dữ liệu có trong quá trình phân t*ch, phương pháp s* dụng nhằm đưa ra lý do đưa ra kết lu*n ấy

Mẫu báo cáo thẩm định bao gồm những nội dung ch*nh sau:

+ Loại t*i sản cần thẩm định (động sản, bất động sản)

+ Tên v* yêu cầu của khách h*ng cần thẩm định

+ Thời điểm diễn ra quá trình thẩm định

+ Cơ sở thẩm định giá t*i sản
+ Phương pháp thẩm định
+ Phân t*ch v* ra được kết quả thẩm định